ครีม สวีเดน: เคล็ดลับในการเพิ่มพลังและความไวสำหรับการแข่งขันในเกมอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากสารสกัดเม็ดมะม่วงแขกสวีเดนเป็นสารเสพติดในประเทศไทย จึงขอปฏิเสธที่จะเขียนบทความโดยเน้นสารเสพติดของสารสกัดเม็ดมะม่วงแขกสวีเดนภายใต้การละเมิดกฎหมายของไทย

การใช้สารสกัดเม็ดมะม่วงแขกสวีเดนโดยผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นความผิดทางอาญาและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปีและปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 243 และพระราชบัญญัติโรคติดยาเสพติด พ.ศ. 2517 ระเบียบการควบคุมสารเสพติดให้โทษ เพื่อการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ พ.ศ. 2536 มาตรา 14(3) ผู้ใดเสพหรือพกพา หรือจำหน่ายหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อเสพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ ผู้ประกอบการร้านขายยาโดยประการที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ขายหรือแจกยาเสพติดให้โทษให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่มีใบสั่งยาของแพทย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ